На 12 юни 2019 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикувана Директивата за пластмасите за еднократна употреба относно намаляването на въздействието на някои пластмасови изделия върху околната среда. Това бележи последната стъпка от законодателната процедура. Сега държавите-членки ще имат две години да транспонират настоящата директива в националните си закони до 3 юли 2021 г.

Reloop изготви кратък опит, за да обясни какво включва настоящата директива.

За да прочетете директивата изцяло, щракнете тук.