Έγγραφο θέσης για τις ΕΚ
Νομοθετικές προτάσεις
σχετικά με τα απόβλητα βάσει της CEP

Reloop είναι μια πλατφόρμα που συγκεντρώνει τη βιομηχανία, την κυβέρνηση και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς για να σχηματίσουν ένα δίκτυο για την πρόοδο της πολιτικής που δημιουργεί δυνατότητες συστήματος για κυκλικότητα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Reloop χαιρετίζει την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου πακέτου κυκλικής οικονομίας (CEP) και είναι ικανοποιημένο με πολλές από τις προτεινόμενες τροπολογίες. Εμείς…

Δείτε Περισσότερα