صفحه اصلی » شغل ها
1597324278066 (1)

کار برای Reloop

چشم انداز ما جهانی عاری از آلودگی است ، جایی که یک اقتصاد دایره ای جاه طلبانه و یکپارچه به منابع ارزشمند ما اجازه می دهد تا منابع باقی بمانند ، به طوری که مردم ، مشاغل و طبیعت شکوفا شوند.

ماموریت ما همکاری با دولت ها ، صنعت و جامعه برای تسریع در انتقال جهانی به یک اقتصاد دایره ای برای همه منابع است.

پست های خالی فعلی

در حال حاضر جای خالی وجود ندارد.