Kanta-asiakirja EY: stä
Lainsäädäntöehdotukset
jätteistä CEP: n mukaisesti

Tiedotustilaisuus Frans Timmermans & Jyrki KatainenReloop on foorumi, joka kokoaa yhteen teollisuuden, hallituksen ja kansalaisjärjestöt muodostamaan verkoston politiikan edistymiselle, joka luo mahdollistavat järjestelmäedellytykset kiertävyydelle koko Euroopan taloudessa.

Reloop suhtautuu Euroopan komissio julkaisi uuden kiertotalouspaketin (CEP) ja on tyytyväinen moniin ehdotettuihin tarkistuksiin. Mielestämme on kuitenkin tarpeen selventää ja vahvistaa paketin tiettyjä osia, jotta kiertotalous toteutuu. Tässä kannanotossa on yhteenveto näkemyksistämme useista kriittisistä osista CEP: n lainsäädäntöehdotuksissa sekä kiertotaloutta koskevassa EU: n toimintasuunnitelmassa, joista kukin on ensisijainen huolenaihe. Reloop.

 

1. Määritelmät [jätepuitedirektiivin 3 artikla]

Selkeät ja johdonmukaiset määritelmät ovat välttämättömiä kiertotalouden onnistuneelle toteuttamiselle. Tästä syystä, Reloop on tyytyväinen siihen, että pakkaus- ja pakkausjätedirektiivissä määritelty kierrätyksen määritelmä on yhdenmukaistettu jätepuitedirektiivin määritelmän kanssa. Tästä huolimatta olemme huolissamme uudelleenkäytön valmistelun ehdotetusta määritelmästä.

Jos tämä uusi määritelmä ei muutu, sillä voi olla vakavia seurauksia uudelleenkäyttöorganisaatioille, jotka ovat tällä hetkellä vapautettu EU: n jätelainsäädännöstä, mutta jotka ovat toimineet kiertotaloudessa jo vuosia. Monissa tapauksissa uusien vaatimusten noudattaminen vaatii liian paljon resursseja ja voi johtaa näiden yritysten lopettamiseen.

Olemme myös huolestuneita siitä, että ehdotettu määritelmä laajentaa verolaskelmiin sisältyvien materiaalien määrää liikaa sisällyttämällä siihen jäteluokkien ulkopuoliset tuoteryhmät. Tehostamalla keinotekoisesti kierrätystä ja valmistelua reuse korkeammat kuin mitä niiden on tarkoitus mitata, tietojen mielekäs analyysi on mahdotonta. Sillä aikaa Reloop tunnustaa vaikeuden erottaa ”jätteet” tuotteista, olisi vedettävä kohtuullinen viiva sen varmistamiseksi, että koskaan hävitettäväksi tarkoitettujen esineiden (esim. käytettyjen huonekalujen, laitteiden jne.) paino ei sisälly.

2. Jätehierarkia (vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artikla)

Reloop suosittelee, että vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklaan sisällytetään viittaukset erityisiin taloudellisiin kannustimiin jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kulkeutumisen edistämiseksi, kuten edellisessä CEP: ssä olevat jako-maksu, kaatopaikkaverot ja talletusten palautus. Tämä olisi myös sopusoinnussa muovipusseja koskevassa lainsäädännössä (direktiivi (EU) 2015/720) käytetyn lähestymistavan kanssa.

3. Laajennettu tuottajan vastuu (vesipolitiikan puitedirektiivin 8 a artikla)

Reloop uskoo, että vesipolitiikan puitedirektiivin 4 a artiklan 8 kohdan uusi kieli on askel oikeaan suuntaan. Tuemme myös vesipolitiikan puitedirektiivin 8 artiklaan tehtyä muutosta, joka auttaa selventämään tuottajien "pelisääntöjä". Keskeinen osa näistä säännöistä - ja olennainen osa EPR: n onnistumista - on toimintastandardien ja laatukriteerien kehittäminen jätetuotteiden ja materiaalien loppukäsittelyä varten. Eturistiriitojen välttämiseksi suorituskyvyn mittaamiseen käytetyt standardit, kriteerit ja menetelmät olisi kehitettävä itsenäisesti ja jäsenvaltioiden olisi johdettava niitä.

4. Jätteiden syntymisen ehkäiseminen (vesipolitiikan puitedirektiivin 9 artikla)

Tiede on selvää, että jätteen syntymisen ehkäiseminen (jota kutsutaan myös lähteen vähentämiseksi) on parempi kuin mikä tahansa jätehuoltovaihtoehto (mukaan lukien kierrätys), koska se välttää kaikki kasvihuonekaasupäästöt (kasvihuonekaasupäästöt), jotka liittyvät luonnonvarojen louhintaan, valmistukseen ja loppukäsittelyyn. .

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja resurssitehokkuuden edut ovat syitä, miksi jäännösjätteen vähentämistavoitteen asettamista (esim. Kg / korkki / vuosi) olisi harkittava, koska se on paras tapa mitata edistystä tärkeimmässä: jätteiden syntymisen ehkäisyssä . Myös tämä olisi sopusoinnussa muovipusseja koskevassa uudessa lainsäädännössä (direktiivi (EU) 2015/720) käytetyn lähestymistavan kanssa.

5. Tavoitteet (vesipolitiikan puitedirektiivin 11 artikla ja PPWD: n 6 artikla) ​​ja kierrätyslaskenta (vesipolitiikan puitedirektiivin 11 a artikla ja jätevesidirektiivin 6 a artikla)

Jotta voisimme käydä hedelmällistä keskustelua vesipolitiikan puitedirektiivin 11 artiklassa ja PPWD: n (pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi) 6 artiklassa esitetyistä tavoitteista, meidän on tarkasteltava tarkemmin laskennan taustalla olevia menetelmiä. Tätä varten on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää kukin muuttuja kaavassa (esitetty alla) ja miten se vaikuttaa kokonaisnopeuden laskemiseen.

E = (A + R) * 100
        (R + P)

A: Mitä sisällä ja mitä ulkona?

Yksi muuttuja, joka vaatii tarkempaa harkintaa, on A, joka edustaa kierrätetyn tai valmistellun yhdyskuntajätteen painoa reuse. ”A” sisältää myös materiaalien painon, jotka hävitetään tai lähetetään energian talteenottoon, alle komission ehdottaman 10 prosentin kynnysarvon.

Reloop uskoo vakaasti, että enimmäiskynnystä ei pitäisi olla, ja että kaikki kierrätysmäärä olisi mitattava tuotantoketjun loppupään tappioilla. Lisäksi ehdotamme, että loppupään tappiot määritetään materiaaliluokittainja perustuu keräysjärjestelmään käytetään materiaalin keräämiseen. Jäsenvaltioita olisi ohjattava määrittämään kaikkien lähetettävien materiaalien keskimääräiset häviöt loppupäässä paikallisten materiaalinkeräyslaitosten ja kierrättäjien toimittamien uusimpien lukujen perusteella. Tämä harjoitus voitaisiin tehdä johdonmukaiseksi tutkimusmenetelmien suhteen ja sitä voitaisiin käyttää toissijaisten materiaalien määrittelyvaatimusten ilmoittamiseen.

Sen lisäksi, että tämä lähestymistapa tarjoaa läpinäkyvyyttä jäsenvaltioiden kierrätystoimien tehokkuudelle, tämä lähestymistapa tarjoaa paremman tarkkuuden kierrätystehon mittaamiseen, koska se heijastaa suoraan laatua. Sen pitäisi myös mahdollistaa luotettavampi ja johdonmukaisempi raportointi kuntien keskuudessa, joille on hankalaa saada tällaista tietoa.

Yhdenmukainen tiedonkeruumenetelmä kunnille

Johdonmukaisten tiedonkeruu- ja raportointimenetelmien merkitystä ei voida yliarvioida. Reloop ehdottaa, että EU hyödyntää alueiden kierrätystä (R4R) -työtä. R4R kehitti uuden menetelmän ja verkkotyökalun, jonka nimi on "Jätteiden ja kierrätystietojen raportoinnin helpottaminen ja virtaviivaistaminen".Kohteen kierrätys ”(DREC), mikä mahdollistaa vertailun ja vertailuanalyysin lainkäyttöalueiden välillä. Yhdistettynä nämä kaksi lähestymistapaa - kuntien DREC-käyttö ja jäsenvaltioiden soveltama tuotantoketjun loppupään häviöaste kansallisiin tietoihin - tarjoavat paljon avoimemman ja tarkemman tavan mitata kierrätystä.

R: Erillinen Reuse Suurjätteiden, laitteiden ja sähkölaitteiden tavoitteet

Jätteet ovat monimutkaisia, osittain yhdyskuntajätevirrassa olevien erilaisten materiaalien takia, joista jokaisella on merkittävästi erilainen paino. Esimerkiksi muovit ovat paljon kevyempiä kuin patjat, kodinkoneet tai elektroniikkatuotteet, ja siksi niillä on suhteellisen pieni vaikutus kierrätysasteeseen. Tästä syystä, Reloop ehdottaa erillistä reuse ja suurten jätteiden kierrätystavoitteet jotka ovat yksikköpohjaisia, koska ne ovat merkityksellisempiä indikaattoreita edistymisestä kohti kiertotaloutta.

R: Erillinen Reuse ja pakkausten kierrätystavoitteet

Vaikka lainsäädäntö on tarpeen kiertotalouteen siirtymisen kannustamiseksi, sen ei pitäisi puuttua laillisiin taloudellisiin yrityksiin, joissa suljettu ja avoin silmukka reuse järjestelmät ovat jo käytössä, esimerkiksi kuljetuspakkausten alalla. Reloop uskoo, että kuljetuspakkausten tavoitteiden tulisi edistää mallien yhdistämistä, jolloin kuormalavat, laatikot, rummut jne. jaetaan, korjataan (tarvittaessa) ja jatkuvasti reused. Nämä jaetut järjestelmät maksimoivat materiaalin hyödyllisyyden ja kiertävät sitä taloudessa niin kauan kuin mahdollista.

Reloop mieluummin erillinen kierrätys ja valmistelu reuse pakkaamisen (myynti ja kuljetus) tavoitteet. Tämä merkitsee selkeää eroa näiden kahden järjestelmän välillä ja auttaa lieventämään suurten painoon liittyvien aukkojen ja varjostavien vaikutusten mahdollisuutta tietojen yhdistämisessä. Erilliset tavoitteet kierrätykselle ja valmistelulle reuse olisi paras tapa asettaa tavoitteita sekä laadukkaalle kierrätykselle että ennaltaehkäisylle reuse.

6. Varhaisvaroitusjärjestelmä (vesipolitiikan puitedirektiivin 11 b artikla ja PPWD: n 6 b artikla)

Reloop ehdottaa edellisen vuoden 2014 CEP: n säännösten sisällyttämistä, mikä antoi varhaisvaroitusjärjestelmälle vahvuuden. Vaikka arvostamme vesipolitiikan puitedirektiivin uuden 4 artiklan (3 kohta) taustalla olevaa aikomusta, joka kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan jätehierarkiaa taloudellisten välineiden avulla, pahoittelemme, että siinä ei oteta käyttöön sitovia velvoitteita sen lisäksi, että meidän on toimitettava raportti .

7. Ensisijainen alue: Muovit

Reloop myöntää, että erilliskeräys on välttämätöntä ja että se olisi laajennettava pakkaamisen ulkopuolelle muuntyyppisiin kotitalouksien muovijätteisiin, kuten leluihin, ulkokalusteisiin jne. Ymmärrämme kuitenkin myös, että tarvitaan lisätoimenpiteitä - materiaali- tai tuotekohtaisia ​​- jotta voidaan puuttua riittävästi ongelma. Yksi esimerkki on juomapakkausten takuumaksu. Lisääntymisen ja vähentyneen roskaamisen lisäksi talletuksen palautuksella voi olla keskeinen merkitys riittävän korkealaatuisen raaka-aineen saatavuuden varmistamisessa uudelleenkäsittelijöille.

8. Ensisijainen alue: Meren roskat

Yhdyskuntajätteen vähentämistavoitteiden lisäksi olisi tehtävä muutoksia vesipolitiikan puitedirektiiviin, jossa käsitellään nimenomaan jäsenvaltioiden jo hyväksymiä toimia. Esimerkiksi meristrategiadirektiivissä (2008/56 / EY (MSFD)) jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan alueelliset alaryhmät käsittelemään tiettyjen vesistöjen roskaantumista. Kaikki kolme alaryhmää (OSPAR, MED POL ja HELCOM) ovat laatineet alueelliset toimintasuunnitelmat (RAP), joissa vaaditaan erityistoimenpiteitä maalla tapahtuvan roskaantumisen vähentämiseksi, kuten roskaohjelmien kalastuksen toteuttaminen. Meriympäristön nykytilan vuoksi Reloop ehdottaa, että vesipolitiikan puitedirektiiviä muutetaan sisältämään erityissäännöksiä, jotka velvoittavat - tai ainakin antavat tukea (joko vesipolitiikan puitedirektiivin artiklassa tai johdanto-osan kappaleessa) - jäsenvaltioita panemaan täytäntöön näissä toimintasuunnitelmissa sovitut toimenpiteet.

9. Ensisijainen alue: Ruokajätteet

Sen lisäksi, että tuetaan vahvemman kielen sisällyttämistä biojätteiden käsittelyyn, Reloop tukee, että jäsenvaltioiden on varmistettava biojätteen erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä (kuten ehdotettiin vuoden 2014 CEP: ssä). Reloop tukee myös biojätehuollon vähimmäisvaatimuksia sekä kompostin ja biojätteen hajotuksen laatukriteerejä.

10. Painopistealue: Resurssitehokkuus

Reloop tukee resurssitehokkuustavoitteen käyttöönottoa, jonka Euroopan komissio ehdotti kiertotaloutta koskevassa vuonna 2014 antamassaan tiedonannossa (COM (2015) 398). Toisin kuin CEP: n ensimmäinen lainsäädäntöehdotus, tätä tiedonantoa ei erityisesti peruutettu. Komissio ehdottaa ei-sitovaa 30 prosentin resurssitehokkuustavoitetta mitattuna BKT: llä suhteessa raaka-aineiden kulutukseen (RMC). Reloop on komission ja Euroopan resurssitehokkuusfoorumin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on realistinen tavoite lisätä resurssien tuottavuutta, mikä auttaisi luomaan kestävää kasvua ja työpaikkoja, ja on näin ollen välttämätön siirtymiselle kiertotalouteen.

Tämän lyhyen kannan asiakirjan valmistelun perustana on antaa suosituksia ja ehdotuksia CEP: n parantamiseksi, mikä vahvistaisi merkittävästi Euroopan pyrkimyksiä siirtyä kohti todellista kiertotaloutta. Reloop toivoo, että ne otetaan huomioon, ja odottaa keskustelua näistä ajatuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa tulevina kuukausina.