Home » Kennisbank » Position Papers & Reports

Positiepapieren

Coalitiebrief ter ondersteuning van PPWR

Coalition logos_PPWD release

Reloop een coalitie in de EU bijeengebracht die de algemene richting en ambitie van het voorstel van de Commissie voor de verordening inzake verpakking en verpakkingsafval ondersteunt. We vertrouwen op het gewone wetgevingsproces - een democratisch proces - en dringen er bij de Europese Commissie op aan haar voorstel op 30 november bij de Raad en het Europees Parlement in te dienen, zoals gepland, zodat het gewone wetgevingsproces kan beginnen.

Target 90: een ongekende coalitie van bedrijven in de hele EU vraagt ​​om een ​​ambitieuze benadering van drankverpakkingen.

Ons duaal voorstel: 90% streefcijfer gescheiden inzameling + DRS offers a proven solution which is good for the economy, jobs and Europe's resilience when it comes to securing resources and saving energy. This is an opportunity to significantly reduce the demand for virgin resources in a meaningful way.

Nationale recyclingtarieven berekenen

Maart 2021 - Samen met het Container Recycling Institute, Natural Resources Council of Maine en de Conservation Law Foundation, Reloop heeft een gezamenlijke brief opgesteld aan de US EPA met opmerkingen over de methodologie die het gebruikt om de nationale recyclingpercentages te berekenen, en hoe deze methodologie kan worden verbeterd. Verkrijgbaar in het Engels.

Standpuntnota over het ontwerp van uitvoeringsbesluit tot vaststelling van regels voor de toepassing van Richtlijn (EU) 2019/904

Screenshot 2021-08-04 bij 11.30.04

Juni 2021 - Wij, de ondergetekende belanghebbenden, bestaande uit NGO's, de industrie en het maatschappelijk middenveld, verwelkomen de ontwikkeling van het ontwerp van uitvoeringsbesluit om te zorgen voor een correcte uitvoering van artikel 9 van de SUPD. We doen echter een beroep op de Europese Commissie en de nationale autoriteiten om meer duidelijkheid te verschaffen over bepaalde bepalingen van het ontwerpbesluit, die in hun huidige vorm de bedoeling van de richtlijn aanzienlijk zouden ondermijnen. Dit position paper bevat onze aanbevelingen voor de Commissie.

Herbruikbare verpakking en COVID-19

Screen Shot op 2020 12-07 11.24.11-AM

Juni 2020 - Samen met Zero Waste Europe, Reloop analyseert de situatie van reuse en navulsystemen in het licht van COVID-19. Hoewel de industrie aandringt op eenmalig gebruik, zijn er geen aanwijzingen dat verpakkingen voor eenmalig gebruik minder of meer bijdragen aan de verspreiding van het virus dan herbruikbare verpakkingen. Verkrijgbaar in het Engels en Zweeds.  

De richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik: is deze in gevaar?

Screen Shot op 2020 12-07 9.32.59-AM

2020 mei - Samen met 16 brancheorganisaties en milieu-ngo's, Reloop mede-ondertekende een gezamenlijk standpunt over de richtlijn kunststof voor eenmalig gebruik van de Europese Commissie. De bedoeling van het document was om de verschillende mazen in de materiaalsubstitutie in de richtlijn te benadrukken en hoe dit zou kunnen leiden tot een inconsistente en chaotische implementatie door de lidstaten, afhankelijk van hoe de definitie van 'plastic' wordt geïnterpreteerd. Het position paper roept de lidstaten op om eventuele vrijstellingen te baseren op een aantal praktische richtlijnen. Beschikbaar in het Engels.

Interpretatie van afzonderlijke inzameldoelen voor plastic drankflessen voor eenmalig gebruik, volgens artikel 9 van de SUPD

Screen Shot op 2020 12-07 9.36.40-AM

Maart 2020 - In deze position paper, Reloop heeft tot doel bij te dragen aan de lopende discussies van de Europese Commissie over de uitvoeringshandeling tot vaststelling van de methodologie voor de berekening en verificatie van de doelstellingen voor gescheiden inzameling zoals vastgelegd in artikel 9 van EU-richtlijn 2019/904 over de vermindering van de impact van bepaalde plastic producten op de milieu (algemeen bekend als de Single-Use Plastics Directive of SUPD). Beschikbaar in het Engels. 

Materiële vervanging binnen de SUPD

Screen Shot op 2020 12-07 9.49.30-AM

Januari 2020 - Samen met Zero Waste Europe, Reloop heeft een beleidsbriefing uitgebracht om bij te dragen aan de bevindingen van de studie van Eunomia Research & Consulting, die naar onze mening cruciaal zijn voor het vaststellen van een richtlijn voor eenmalig gebruik van kunststoffen die zal bijdragen aan een echte circulaire economie voor kunststoffen voor eenmalig gebruik en de impact ervan op het milieu zal verminderen. Verkrijgbaar in het Engels.

Implementatie van de SUPD (EU) 2019/04: fase 1

Screen Shot op 2020 12-07 9.59.15-AM

Oktober 2019 - In de komende maanden zal de Europese Commissie worden belast met het ontwikkelen van een reeks uitvoeringshandelingen met betrekking tot de verschillende verplichtingen die zijn uiteengezet in het SUPD. In deze krant, Reloop geeft commentaar op deel 1 van deze consultatie. Verkrijgbaar in het Engels.

Onderwerping aan het Victoriaanse parlementaire onderzoek naar afval en recycling

Screen Shot op 2020 12-07 10.09.16-AM

Mei 2019 - We hadden de gelegenheid om commentaar te geven op de Victoriaanse parlementaire enquête naar afval en recycling. Onze inzending onderzoekt enkele van de problemen met Victoria's huidige benadering van afvalbeheer en identificeert aanbevelingen om de afvalproductie te verminderen en al het afval beter te beheren, inclusief de introductie van een goed ontworpen statiegeldsysteem voor containers. Verkrijgbaar in het Engels.

South Australia's Single Use Plastics & Container Deposit Scheme - Reactie

Screen Shot op 2020 12-07 10.18.33-AM

Februari 2019 - Samen met de Australian Council of Recycling (ACOR), Reloop Pacific publiceerde dit position paper met zijn visie op het beheer van kunststoffen voor eenmalig gebruik in Zuid-Australië en met aanbevelingen voor hervorming van het statiegeldsysteem voor containers (CDS). Verkrijgbaar in het Engels.

Standpuntnota over het voorstel voor een richtlijn ter vermindering van de impact van bepaalde kunststofproducten op het milieu

Screen Shot op 2020 12-07 10.25.15-AM

November 2018 - De SUPD is een historische kans voor de EU om haar wereldwijde leiderschap te tonen bij het aanpakken van een van de grootste uitdagingen van vandaag: het probleem van plastic en zwerfvuil op zee. Met dit papier, Reloop wil bijdragen aan de trialoogbesprekingen door enkele van de belangrijkste kwesties te belichten die volgens ons cruciaal zijn voor het opstellen van een ambitieuze nieuwe richtlijn, namelijk: mandaten voor gerecyclede inhoud, 90% inzamelings- en recyclingdoelstelling voor drankflessen tegen 2025, uitgebreide lijst van verboden producten , kosten aan het einde van de lijst volgens EPR en EPR voor vistuig. Verkrijgbaar in het Engels.

Standpuntnota over het voorstel van de EG voor een richtlijn ter vermindering van de impact van bepaalde kunststofproducten op het milieu

Screen Shot op 2020 12-07 10.38.54-AM

Juli 2018 - Dit position paper is bedoeld om bij te dragen aan de discussies van het Europees Parlement en de Raad over het wetgevingsvoorstel om een ​​ambitieuze nieuwe richtlijn te ontwikkelen die zal bijdragen aan een echte circulaire economie van kunststoffen voor eenmalig gebruik en de negatieve effecten ervan op het milieu zal verminderen. We doen met name aanbevelingen over het volgende: mandaten voor gerecyclede inhoud, hoge doelstellingen voor inzameling en recycling van drankflessen, en bevordering van statiegeldregelingen als een belangrijke maatregel om afvalpreventie en reuse. Verkrijgbaar in het Engels.

De cirkel van de circulaire economie sluiten: een oproep tot EU-maatregelen inzake mandaten voor gerecyclede inhoud voor kunststoffen

Screen Shot op 2020 12-07 10.42.55-AM

Juli 2018 - Dit position paper, onderschreven door meer dan 30 organisaties en bedrijven, schetst Reloop'standpunt over gerecycled materiaal voor kunststoffen en biedt specifieke aanbevelingen voor EU-beleidsmakers om het gebruik van gerecyclede materialen in plastic producten en verpakkingen te vergroten. Verkrijgbaar in het Engels.

Standpuntnota over de strategie van de Europese Commissie inzake kunststoffen

Screen Shot op 2020 12-07 10.48.14-AM

Maart 2018 - Dit position paper is bedoeld om bij te dragen aan de discussies van het Europees Parlement en de Raad over de kunststofstrategie, die op 16 januari 2018 werd aangenomen, om een ​​ambitieuze strategie te ontwikkelen die zal bijdragen tot een echte circulaire economie van kunststoffen en de negatieve gevolgen voor het milieu. Verkrijgbaar in het Engels.

Standpuntnota over de aanstaande strategie van de Europese Commissie inzake kunststoffen

Screen Shot op 2020 12-07 10.53.33-AM

Januari 2018 - Reloop is verheugd over de aankondiging van de Europese Commissie om begin 2018 een Strategie inzake kunststoffen te publiceren. Dit standpunt is bedoeld als leidraad en ondersteuning bij de ontwikkeling van een ambitieuze kunststoffenstrategie om een ​​echte circulaire economie van kunststoffen te helpen verwezenlijken en de negatieve effecten ervan op de milieu. Verkrijgbaar in het Engels.

Position Paper over de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie inzake afval in het kader van het pakket circulaire economie

Screen Shot op 2020 12-07 10.57.17-AM

Februari 2016 - Reloop is van mening dat bepaalde elementen van het pakket circulaire economie (CEP) moeten worden verduidelijkt en versterkt om de circulaire economie werkelijkheid te laten worden. Dit position paper geeft een samenvatting van onze standpunten over verschillende kritische elementen van de wetgevingsvoorstellen van het CEP en het EU-actieplan voor de circulaire economie, die elk prioritaire aandachtsgebieden zijn voor Reloop. Verkrijgbaar in het Engels.

Walking the Circle: de 4 leidende pijlers voor een circulaire economie

Screen Shot op 2020 12-07 11.03.34-AM

Juni 2015 - Deze gezamenlijke paper, medeondertekend door Reloop benadrukt samen met elf andere ngo's vier belangrijke gebieden die volgens de ondergetekenden door de EU-instellingen moeten worden aangepakt om een ​​volledig functionerende circulaire economie te waarborgen, en enkele van de vaak over het hoofd geziene voordelen die daaruit kunnen voortvloeien. Verkrijgbaar in het Engels.

Top 10 prioriteiten pakket circulaire economie

Screen Shot op 2020 12-07 11.09.05-AM

Juni 2015 - Dit position paper, opgesteld door Reloop, geeft een reeks specifieke aanbevelingen als input voor de lopende discussies over de ontwikkeling van het nieuwe pakket circulaire economie van de Europese Commissie. Verkrijgbaar in het Engels.

Rapporten

Wereldwijd depositoboek 2020: een overzicht van statiegeldsystemen voor eenrichtingsdrankcontainers

GDB-2020-Front-Cover-1024x724

December 2020 - Het Global Deposit Book 2020 biedt een uitgebreid overzicht van meer dan 40 statiegeldsystemen die over de hele wereld gelden, waaronder die in Europa, Australië, Canada, de Verenigde Staten, Israël en Oceanië / het Caribisch gebied. Verkrijgbaar in het Engels.

Herbruikbare versus verpakkingen voor eenmalig gebruik: een overzicht van de milieueffecten

Screen Shot op 2020 12-07 11.20.58-AM

December 2020 - Samen met de Universiteit van Utrecht en Europa zonder afval we hebben een rapport uitgebracht waarin we benadrukken dat herbruikbare verpakkingen - zoals flessen, kratten, potten en andere - veel minder koolstofemissies veroorzaken dan hun tegenhangers voor eenmalig gebruik. Verkrijgbaar in het Engels.

De cijfers goed krijgen: een discussienota over het berekenen en rapporteren van gescheiden inzameling van plastic drankflessen

Screen Shot op 2020 12-07 11.37.56-AM

Februari 2020 - Samen met Eunomia onderzoek en advies, Reloop heeft dit rapport uitgebracht, dat zich richt op de ontwikkeling van methoden om aan te tonen dat de doelstellingen voor gescheiden inzameling van drankflessen in artikel 9 van de Richtlijn kunststof voor eenmalig gebruik. Het onderzoek belicht de juridische en rekenkwesties rond de doelen voor gescheiden inzameling en geeft de Europese Commissie duidelijke aanbevelingen voor de ontwikkeling van methoden om aan te tonen dat de doelen worden bereikt. Verkrijgbaar in het Engels.

Wat is plastic? Een onderzoek naar de mogelijkheid dat bepaalde materialen worden vrijgesteld van de SUPD, met bijzondere aandacht voor door de mens gemaakte cellulosevezels

Screen Shot op 2020 12-07 12.32.01-PM

Januari 2020 - Dit rapport, geschreven door Eunomia Research & Consulting en gepubliceerd door Reloop, onderzoekt het toepassingsgebied van twee polymeren, lyocell en viscose, die onder de richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik zullen vallen, waarbij zowel hun chemische samenstelling als hun impact op het natuurlijke milieu worden onderzocht. Het rapport doet ook een reeks aanbevelingen die vóór de uitvoering van de SUPD door de lidstaten in overweging moeten worden genomen om de vastgestelde mazen te dichten. Verkrijgbaar in het Engels.

Impact van statiegeldsysteem op Franse gemeenten bij het voldoen aan de EU-doelstellingen voor het recyclen van verpakkingen

Screen Shot op 2020 12-07 12.44.46-PM

November 2019 - Het Circular Economy Package and Plastic Strategy van de Europese Commissie heeft geleid tot hogere recyclingdoelen voor verpakkingen onder de PPWD, evenals specifieke vereisten voor PET-flessen onder de SUPD. Frankrijk onderzoekt manieren om deze doelen te bereiken, waaronder een DRS op drankverpakkingen. Dit rapport, geschreven door Eunomia en gepubliceerd door Reloop, berekent de extra tonnage die Frankrijk kan verzamelen via een DRS tegen 2029 en vergelijkt de kosten van dit programma met de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijke verpakkingen alleen. Verkrijgbaar in het Engels.

Etude de l'impact d'une mise en place de la consigne pour recycle sur les centres de tri existants in France et adaptés à la collecte selective de tous les emballages

Screen Shot op 2020 12-07 12.48.29-PM

November 2019 - Dit rapport, voorbereid op Reloop door Amalur, onderzoekt de impact op bestaande sorteerfaciliteiten van het opzetten van een statiegeldsysteem voor verpakkingen. Verkrijgbaar in het Frans.

De milieu- en economische kosten van menstruatieproducten voor eenmalig gebruik, babyluiers en vochtige doekjes

Screen Shot op 2020 12-07 12.55.34-PM

November 2019 - Dit nieuwe rapport van Reloop, ReZero, Zero Waste Europe en Break Free From Plastic geven details over de milieu- en economische gevolgen van menstruatieproducten voor eenmalig gebruik, babyluiers en vochtige doekjes in de EU-28. Verkrijgbaar in het Engels en Frans.

A DRS voor Turkije

Screen Shot op 2020 12-07 1.01.34-PM

Oktober 2019 - Reloop, in samenwerking met ISBAK, in opdracht Eunomia Research & Consulting om een ​​onderzoek uit te voeren om een DRS voor Turkije op basis van bestaande best-in-class DRSs overal ter wereld. Naast het technische ontwerp van het systeem, heeft Eunomia de indicatieve jaarlijkse kosten en baten gemodelleerd DRS zou brengen. Het rapport schetst ook de waarde die wordt toegekend aan de resulterende afname van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, evenals een schatting van de waarde van zwerfafval. Verkrijgbaar in het Engels.

Mémoire de Mme Clarissa Morawski: Mandat d'initiative - Les enjeux de recycle et de valorisation locale du verre

Screen Shot op 2020 12-07 1.08.37-PM

Augustus 2019 - In april 2019, Quebec Commission des transports et de l'environnement een initiatief gelanceerd om de problemen van recycling en lokale terugwinning van glas aan te pakken. Dit document schetst ons standpunt over deze belangrijke kwestie. Verkrijgbaar in het Frans.

Richtlijn kunststof voor eenmalig gebruik: achtergrond

Screen Shot op 2020 12-07 1.15.18-PM

Juni 2019 - Op 12 juni 2019 werd de richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik over de vermindering van de impact van bepaalde kunststofproducten op het milieu gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, waarmee de laatste stap van de wetgevingsprocedure werd gemarkeerd. Reloop heeft deze korte achtergrond opgesteld om uit te leggen wat de richtlijn inhoudt. Verkrijgbaar in het Engels.

Better Together: hoe een statiegeldsysteem het Blue Box-programma van Ontario zal aanvullen en de circulaire economie zal versterken

Screen Shot op 2020 12-07 1.22.02-PM

Juni 2019 - Een nieuw rapport van Reloop, geproduceerd in samenwerking met Eunomia Research & Consulting, schetst hoe de introductie van een statiegeldsysteem (DRS) zou het recyclingpercentage verhogen en het zwerfafval verminderen in Ontario, Canada. Het rapport identificeert ook hoe harmonisatie met de huidige Ontario Blauwe doos programma en DRS op alcoholische dranken, voordelen zou opleveren voor het systeem als geheel. De studie onderzoekt de kosten van het voorgestelde programma, evenals de ecologische, sociale en economische voordelen die zouden worden behaald. Verkrijgbaar in het Engels.

Statiegeldsystemen voor eenmalige drankcontainers: wereldwijd overzicht (2018)

Screen Shot op 2020 12-07 1.27.06-PM

April 2018 - Dit rapport is opgesteld door CM Consulting in samenwerking met Reloop Platform, en is bedoeld om een ​​uitgebreid overzicht te geven van 39 verschillende statiegeld-retoursystemen voor eenmalige drankverpakkingen die over de hele wereld bestaan. Verkrijgbaar in het Engels en Turks.

Heroverweging van economische prikkels voor gescheiden inzameling

Screen Shot op 2020 12-07 1.47.49-PM

Juli 2017 - Een studie uitgevoerd door Rezero voor Zero Waste Europe en Reloop Platform dat bekijkt hoe de circulaire economie naar een hoger niveau kan worden getild door uitgebreid gebruik te maken van bestaande economische maatregelen. Verkrijgbaar in het Engels.

Statiegeldsystemen voor eenmalige drankcontainers: wereldwijd overzicht (2016)

Screen Shot op 2020 12-07 1.53.29-PM

September 2016 - Dit rapport is opgesteld door CM Consulting in samenwerking met Reloop, en is bedoeld om een ​​uitgebreid overzicht te geven van 38 verschillende statiegeld-retoursystemen voor eenmalige drankverpakkingen die over de hele wereld bestaan. Verkrijgbaar in het Engels, Frans en Mandarijn.

De overstap maken: de businesscase voor herbruikbare verpakkingen

Screen Shot op 2020 12-07 2.00.17-PM

2015 - Dit document van Reloop vat de belangrijkste bevindingen samen van verschillende casestudy's die illustreren hoe het overschakelen van eenmalige naar herbruikbare transportverpakkingen niet alleen gunstig is voor het milieu, maar ook voor de bedrijfsresultaten. Verkrijgbaar in het Engels.