Beyond Recycling: Policy för att uppnå cirkulär avfallshantering

Avfallsinsamling och återvinningstjänster är några av regeringens viktigaste funktioner för att hålla städerna rena och främja folkhälsan.

I mer än 50 år har lokala myndigheter kämpat för ansträngningar för att förbättra den miljömässiga hållbarheten för avfallshanteringstjänster genom att upprätta program för återvinning vid trottoarkanten, investera i sorteringsanläggningar, fånga upp metan och andra växthusgaser från deponier och mycket mer.

Städer över hela USA har prioriterat infrastruktur för avfallshantering när de förbinder sig till nya hållbarhetsmål. Återvinning är inte bara ett av de mest synliga sätten en stad kan engagera sig för hållbarhet, det är ofta det mest kostnadseffektiva alternativet, samtidigt som det minskar utsläppen av växthusgaser (GHG), luft- och vattenföroreningar.

Men systemen har vuxit och förändrats på sätt som inte är miljömässigt eller ekonomiskt hållbara. Mer avfall genereras av amerikaner än någonsin tidigare, och flera kriser har nyligen sammanstrålat för att hota kommunala budgetar och avslöja djupa, systemiska problem i hela avfallshanteringsbranschen. Återvinnings- och avledningstakten har platågat i flera år, och det finns en allvarlig risk att vi går bakåt i en tid då vi akut behöver göra snabba framsteg.

Denna policy kort utvecklades i samarbete med National League of Cities i USA.