Start » Resurser » Positionspapper och rapporter

Positionspapper

Koalitionsbrev till stöd för PPWR

Coalition logos_PPWD release

Reloop samlat en koalition i EU som stöder den övergripande inriktningen och ambitionen i kommissionens förslag till förordning om förpacknings- och förpackningsavfall. Vi förlitar oss på den ordinarie lagstiftningsprocessen – en demokratisk process – och uppmanar Europeiska kommissionen att lägga fram sitt förslag till rådet och Europaparlamentet den 30 november som planerat så att den ordinarie lagstiftningsprocessen kan börja.

Mål 90: En oöverträffad koalition av företag i hela EU kräver en ambitiös strategi för dryckesförpackningar.

Vårt dubbla förslag: 90 % separat insamlingsmål + DRS erbjuder en beprövad lösning som är bra för ekonomin, jobben och Europas motståndskraft när det gäller att säkra resurser och spara energi. Detta är en möjlighet att avsevärt minska efterfrågan på jungfruliga resurser på ett meningsfullt sätt.

Beräkning av nationella återvinningsgrader

Mars 2021 - Tillsammans med Container Recycling Institute, Natural Resources Council of Maine och Conservation Law Foundation, Reloop har utarbetat ett gemensamt brev till EPA med kommentarer om den metod som används för att beräkna nationella återvinningsgrader och hur denna metod kan förbättras. Finns på engelska.

Positionsdokument om utkast till genomförandebeslut om regler för tillämpningen av direktiv (EU) 2019/904

Skärmdump 2021-08-04 vid 11.30.04

Juni 2021 - Vi, de undertecknade intressenterna som består av icke-statliga organisationer, industrin och det civila samhället, välkomnar utvecklingen av utkastet till genomförandebeslut för att säkerställa ett korrekt genomförande av artikel 9 i SUPD. Vi uppmanar emellertid Europeiska kommissionen och de nationella myndigheterna att tillhandahålla mer förtydligande av vissa bestämmelser i utkastet till beslut som i deras nuvarande format skulle undergräva direktivets avsikt avsevärt. I detta lägesdokument anges våra rekommendationer till kommissionen.

Återanvändbar förpackning och COVID-19

Skärmdump på 2020 12-07-11.24.11 AM

Juni 2020 - Tillsammans med Zero Waste Europe, Reloop analyserar situationen för reuse och påfyllningssystem mot bakgrund av COVID-19. Medan industrin strävar efter engångsbruk finns det inga bevis för att förpackningar för engångsbruk bidrar till spridningen av viruset mindre eller mer än återanvändbara. Finns på engelska och svenska.  

Plastdirektivet för engångsbruk: Är det i fara?

Skärmdump på 2020 12-07-9.32.59 AM

Maj 2020 - Tillsammans med 16 branschorganisationer och miljöorganisationer, Reloop medunderskrev ett gemensamt ståndpunkt om EU-kommissionens plastdirektiv för engångsbruk. Syftet med tidningen var att lyfta fram de olika materialersättningshål som finns inom direktivet och hur detta kan leda till inkonsekvent och kaotiskt genomförande av medlemsstaterna beroende på hur definitionen av "plast" tolkas. Positionsdokumentet uppmanar medlemsstaterna att basera eventuella undantag på ett antal praktiska riktlinjer. Finns på engelska.

Tolkning av separata uppsamlingsmål för plastflaskor för engångsbruk, enligt artikel 9 i SUPD

Skärmdump på 2020 12-07-9.36.40 AM

Mars 2020 - I detta positionspapper, Reloop syftar till att bidra till Europeiska kommissionens pågående diskussioner kring genomförandeakten om metod för beräkning och verifiering av de separata insamlingsmål som anges i artikel 9 i EU-direktiv 2019/904 om minskning av effekterna av vissa plastprodukter på miljö (allmänt känd som plastdirektivet för engångsbruk eller SUPD). Finns på engelska. 

Materialersättning inom SUPD

Skärmdump på 2020 12-07-9.49.30 AM

Januari 2020 - Tillsammans med Zero Waste Europe, Reloop släppte en policyinformation för att bidra till resultaten från Eunomia Research & Consultings studie, som vi anser är avgörande för att upprätta ett direktiv för engångsplast som hjälper till att uppnå en verklig cirkulär ekonomi för engångsplast och minska deras inverkan på miljön. Finns på engelska.

Implementering av SUPD (EU) 2019/04: Fas 1

Skärmdump på 2020 12-07-9.59.15 AM

Oktober 2019 - Under de närmaste månaderna kommer Europeiska kommissionen att ha till uppgift att utveckla en serie genomförandeakter som rör de olika skyldigheterna i SUPD. I det här pappret, Reloop ger kommentarer om del 1 av detta samråd. Finns på engelska.

Inlämnande till den viktorianska parlamentariska undersökningen om avfall och återvinning

Skärmdump på 2020 12-07-10.09.16 AM

Maj 2019 - Vi fick möjlighet att kommentera den viktorianska parlamentariska undersökningen om avfall och återvinning. Vårt inlägg undersöker några av problemen med Victorias nuvarande tillvägagångssätt för avfallshantering och identifierar rekommendationer för att minska avfallsproduktionen och bättre hantera allt avfall, inklusive införandet av ett väldesignat schemaläggningssystem. Finns på engelska.

Södra Australiens schema för engångsbruk av plast och behållare - Svar

Skärmdump på 2020 12-07-10.18.33 AM

Februari 2019 - Tillsammans med Australian Council of Recycling (ACOR), Reloop Pacific släppte detta positionspapper som beskriver sina synpunkter på hantering av engångsplast i södra Australien och erbjuder rekommendationer för reform av statens containerdeponeringssystem (CDS). Finns på engelska.

Positionsdokument om förslaget till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Skärmdump på 2020 12-07-10.25.15 AM

November 2018 - SUPD är ett historiskt tillfälle för EU att visa sitt globala ledarskap när det gäller att ta itu med en av dagens största utmaningar - problemet med plast och marint skräp. Med denna uppsats, Reloop syftar till att bidra till trepartsdiskussionerna genom att lyfta fram några av de nyckelfrågor som vi anser är avgörande för att skapa ett ambitiöst nytt direktiv, nämligen: mandat för återvunnet innehåll, 90% insamlings- och återvinningsmål för dryckesflaskor fram till 2025, utökad lista över förbjudna produkter , slutkostnader enligt EPR och EPR för fiskeredskap. Finns på engelska.

Positionsdokument om EG: s förslag till direktiv om minskning av effekterna av vissa plastprodukter på miljön

Skärmdump på 2020 12-07-10.38.54 AM

Juli 2018 - Detta lägesdokument syftar till att bidra till Europaparlamentets och rådets diskussioner om lagstiftningsförslaget för att utveckla ett ambitiöst nytt direktiv som hjälper till att uppnå en verklig cirkulär ekonomi av engångsplast och minska dess negativa påverkan på miljön. Specifikt erbjuder vi rekommendationer om följande: mandat för återvunnet innehåll, höga mål för insamling och återvinning av dryckesflaskor och främjande av insättningsordningar som en nyckelåtgärd för att uppmuntra avfallsprevention och reuse. Finns på engelska.

Stängning av cirkulär ekonomisk slinga: En uppmaning till EU-åtgärd för mandat för återvunnet innehåll för plast

Skärmdump på 2020 12-07-10.42.55 AM

Juli 2018 - Detta positionspapper, godkänt av över 30 organisationer och företag, beskriver Reloopsin ståndpunkt om återvunnet innehåll för plast och erbjuder specifika rekommendationer för EU: s beslutsfattare att öka användningen av återvunnet material i plastprodukter och förpackningar. Finns på engelska.

Positionsdokument om Europeiska kommissionens strategi för plast

Skärmdump på 2020 12-07-10.48.14 AM

Mars 2018 - Detta positionspapper syftar till att bidra till Europaparlamentets och rådets diskussioner om plaststrategin, som antogs den 16 januari 2018, för att utveckla en ambitiös strategi som hjälper till att uppnå en verklig cirkulär plastekonomi och minska dess negativa påverkar miljön. Finns på engelska.

Positionspapper om den kommande Europeiska kommissionens strategi för plast

Skärmdump på 2020 12-07-10.53.33 AM

Januari 2018 - Reloop välkomnar Europeiska kommissionens tillkännagivande att offentliggöra en strategi för plast i början av 2018. Detta positionsdokument syftar till att ge vägledning och stöd för utvecklingen av en ambitiös plaststrategi för att bidra till att uppnå en verklig cirkulär plastekonomi och minska dess negativa effekter på miljö. Finns på engelska.

Positionsdokument om Europeiska kommissionens lagstiftningsförslag om avfall enligt paketet om cirkulär ekonomi

Skärmdump på 2020 12-07-10.57.17 AM

Februari 2016 - Reloop Parlamentet ser behovet av att vissa delar av paketet om cirkulär ekonomi klargörs och stärks för att cirkulär ekonomi ska bli verklighet. Detta ståndpunkt sammanfattar våra synpunkter på flera kritiska delar av CEP: s lagstiftningsförslag samt EU: s handlingsplan för den cirkulära ekonomin, som alla är prioriterade områden för Reloop. Finns på engelska.

Walking the Circle: De fyra vägledande pelarna för en cirkulär ekonomi

Skärmdump på 2020 12-07-11.03.34 AM

Juni 2015 - Detta gemensamma dokument, undertecknat av Reloop tillsammans med elva andra icke-statliga organisationer lyfter fram fyra viktiga områden som undertecknade anser att EU-institutionerna måste ta itu med för att säkerställa en fullt fungerande cirkulär ekonomi, och några av de ofta förbises fördelarna som kan uppstå. Finns på engelska.

Topp 10 prioriteringar för cirkulär ekonomipaket

Skärmdump på 2020 12-07-11.09.05 AM

Juni 2015 - Detta positionspapper, utarbetat av Reloop, ger en serie specifika rekommendationer som input till de pågående diskussionerna om utvecklingen av Europeiska kommissionens nya paket för cirkulär ekonomi. Finns på engelska.

rapporter

Global Deposit Book 2020: En översikt över insättningssystem för envägsdryckbehållare

GDB-2020-framsida-1024x724

December 2020 - Global Deposit Book 2020 erbjuder en omfattande sammanfattning av över 40 insättningssystem som finns på plats runt om i världen, inklusive de i Europa, Australien, Kanada, USA, Israel och Oceanien / Karibien. Finns på engelska.

Återanvändbar kontra engångsförpackningar: En översikt över miljöpåverkan

Skärmdump på 2020 12-07-11.20.58 AM

December 2020 - Tillsammans med University of Utrecht och Zero Waste Europa vi släppte en rapport som betonade att återanvändningsbara förpackningar - som flaskor, lådor, burkar och andra - ger betydligt färre koldioxidutsläpp än deras motsvarigheter för engångsbruk. Finns på engelska.

Att få siffrorna rätt: Ett diskussionsunderlag om beräkning och rapportering av separat insamling av plastflaskor

Skärmdump på 2020 12-07-11.37.56 AM

Februari 2020 - Tillsammans med Eunomia Research and Consulting, Reloop släppte denna rapport, som fokuserar på utveckling av metoder för att visa att de separata uppsamlingsmålen för dryckesflaskor uppnås i artikel 9 i Plastdirektivet för engångsbruk. Forskningen belyser de juridiska frågorna och beräkningsfrågorna kring de separata insamlingsmålen och ger Europeiska kommissionen tydliga rekommendationer för utveckling av metoder för att visa att målen har uppnåtts. Finns på engelska.

Vad är plast? En studie som undersöker potentialen för att vissa material ska undantas från SUPD, med särskilt fokus på konstgjorda cellulosafibrer

Skärmdump på 2020 12-07-12.32.01 PM

Januari 2020 - Denna rapport, författad av Eunomia Research & Consulting och publiceras av Reloop, undersöker möjligheten för två polymerer, lyocell och viskos, att ingå i plastdirektivet för engångsbruk, och undersöker både deras kemiska sammansättning och deras inverkan på den naturliga miljön. Rapporten innehåller också en rad rekommendationer för övervägande innan medlemsstaterna genomför SUPD för att stänga de identifierade kryphålen. Finns på engelska.

Effekten av insättningsretursystemet på franska kommuner när de uppfyller EU: s förpackningsåtervinningsmål

Skärmdump på 2020 12-07-12.44.46 PM

November 2019 - Europeiska kommissionens cirkulära ekonomipaket och plaststrategi har lett till ökade återvinningsmål för förpackningar enligt PPWD, liksom specifika krav för PET-flaskor enligt SUPD. Frankrike utforskar sätt att nå dessa mål, varav ett är DRS på dryckesbehållare. Denna rapport, författad av Eunomia och publicerad av Reloop, beräknar den ytterligare tonnage som Frankrike kommer att kunna samla in genom en DRS fram till 2029 och jämför kostnaden för detta program med dörr-till-dörr-hushållsförpackning ensam. Finns på engelska.

Etude de l'impact d'une mise en place de la consigne pour recyclage sur les centres de tri existants en France et adaptés à la collecte sélective de tous les emballages

Skärmdump på 2020 12-07-12.48.29 PM

November 2019 - Denna rapport, förberedd för Reloop av Amalur, undersöker effekterna på befintliga sorteringsanläggningar av att inrätta ett deponeringssystem för förpackningar. Finns på franska.

De miljömässiga och ekonomiska kostnaderna för menstruationsprodukter för engångsbruk, blöjor och våtservetter

Skärmdump på 2020 12-07-12.55.34 PM

November 2019 - Denna nya rapport från Reloop, ReZero, Zero Waste Europe och Break Free From Plastic beskriver miljö- och ekonomiska konsekvenser av menstruationsprodukter för engångsbruk, blöjor och våtservetter i hela EU-28. Finns på engelska och franska.

A DRS för Turkiet

Skärmdump på 2020 12-07-1.01.34 PM

Oktober 2019 - Reloop, i samarbete med ISBAK, beställt Eunomia Research & Consulting att genomföra en studie för att utforma en DRS för Turkiet baserat på befintlig bästa klass DRSs på plats runt om i världen. Förutom systemets tekniska design modellerade Eunomia de vägledande årliga kostnader och fördelar som föreslagits DRS skulle ta med. Rapporten beskriver också det värde som tilldelas den resulterande minskningen av växthusgasutsläpp och luftföroreningar, samt uppskattar värdet av skräpskada. Finns på engelska.

Mémoire de Mme Clarissa Morawski: Mandat d'initiative - Les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre

Skärmdump på 2020 12-07-1.08.37 PM

Augusti 2019 - I april 2019, Quebec Commission des transports et de l'environnement lanserade ett initiativ för att ta itu med frågorna om återvinning och lokal återvinning av glas. Detta dokument beskriver vår ståndpunkt i denna stora fråga. Finns på franska.

Plastdirektivet för engångsbruk: Bakgrund

Skärmdump på 2020 12-07-1.15.18 PM

Juni 2019 - Den 12 juni 2019 publicerades plastdirektivet för engångsbruk om minskningen av vissa plastprodukters påverkan på miljön i Europeiska unionens officiella tidning, vilket markerar det sista steget i lagstiftningsförfarandet. Reloop har förberett denna korta bakgrund för att förklara vad direktivet innebär. Finns på engelska.

Bättre tillsammans: Hur ett insättningsavkastningssystem kommer att komplettera Ontario's Blue Box-program och förbättra den cirkulära ekonomin

Skärmdump på 2020 12-07-1.22.02 PM

Juni 2019 - En ny rapport från Reloop, producerad i samarbete med Eunomia Research & Consulting, beskriver hur införandet av ett insättningsreturssystem (DRS) skulle öka återvinningsgraden och minska skräpet i Ontario, Kanada. Rapporten identifierar också hur harmonisering med Ontario nuvarande Blå låda program och DRS alkoholhaltiga drycker skulle ge fördelar för systemet som helhet. Studien undersöker kostnaderna för det föreslagna programmet och beskriver de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelarna som skulle uppnås. Finns på engelska.

Insättningssystem för envägsdryckbehållare: global översikt (2018)

Skärmdump på 2020 12-07-1.27.06 PM

April 2018 - Denna rapport har utarbetats av CM Consulting i samarbete med Reloop Plattform och är avsedd att tillhandahålla en omfattande sammanfattning av 39 olika insättningsretursystem för envägsdryckbehållare som finns runt om i världen. Finns på engelska och turkiska.

Ompröva ekonomiska incitament för separat insamling

Skärmdump på 2020 12-07-1.47.49 PM

Juli 2017 - En studie producerad av Rezero för Zero Waste Europe och Reloop Plattform som tittar på hur cirkulär ekonomi kan tas till nästa nivå genom utökad användning av befintliga ekonomiska åtgärder. Finns på engelska.

Insättningssystem för envägsdryckbehållare: global översikt (2016)

Skärmdump på 2020 12-07-1.53.29 PM

September 2016 - Denna rapport har utarbetats av CM Consulting i samarbete med Reloopoch är avsedd att tillhandahålla en omfattande sammanfattning av 38 olika insättningsretursystem för envägsdryckbehållare som finns över hela världen. Finns på engelska, franska och mandarin.

Att byta: affärsfallet för återanvändningsbar förpackning

Skärmdump på 2020 12-07-2.00.17 PM

2015 - Detta dokument av Reloop sammanfattar de viktigaste resultaten i flera fallstudier som illustrerar hur byte från engångsanvändning till återanvändningsbar transportförpackning är fördelaktig inte bara för miljön utan för företagens resultat. Finns på engelska.